A kezdetek     

 

  Ez a nagy múltú, 142 éves általános iskola a hagyományőrzés mellett az újítások bevezetésétől sem riad vissza.       Már az 1990-es évek közepétől tantestületünk tagjai érdeklődéssel tanulmányozták a reformpedagógiákat, elsősorban Montessori pedagógiáját. Olvastunk és feldolgoztunk szakirodalmat, hospitáltunk Montessori Óvodákban, a csepeli Montessori Oktatási Centrumban, a pesthidegkúti Gyermekek Házában. 1997-ben tanulmányúton vettünk részt Rómában, ahol több Montessori iskolát látogattunk meg. Az ott szerzett élmények és benyomások nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a tanulmányútról hazatérve – itt, a Batthyány Lajos Általános Iskolában – megkíséreljünk létrehozni egy hasonló szellemben és rendszerben működő osztályt.1998. szeptemberében az iskolavezetés és az önkormányzat támogatásával, 23 gyerekkel indítottuk – Kovács Éva, Jávor Júlia – az első ún. Montessori-jellegű osztályunkat. Ebből a csapatból 2006 júniusában, a nyolcadik osztály végén 18-an itt fejezték be tanulmányaikat.           

1999-től minden tanévben újabb Montessori-jellegű első osztállyal és e módszert elfogadó és alkalmazó tanítókkal – Bánkutiné Benedek Erika, Vigh Andrea, Farkas Anikó, Patakiné Koscsó Erzsébet, Bónáné Puskás Katalin, Dabis Erika – bővült iskolánk.       2004-től már két-két első osztályt tudtunk indítani, így a Montessori Munkaközösség tagjaihoz csatlakozott Matyék Ibolya, Mózes Zsuzsa, Szabóné Gombocz Teréz, Molnár Adrienn és Kakuszi Judit is. 2006-ban kiállítást szerveztünk "Montessori program 8 éve" címmel.  Évek óta pedagógiai asszisztens is segíti munkánkat. Kezdetben  Nagy Andrea, 2002-től Kakuszi Judit, Molnár Adrienn, jelenleg Sükösd Erzsébet a pedagógiai asszisztens.

   A 2002-2003-as tanévben lett felsős az első Montessori - jellegű osztály. Négy felsős kolléga készült fel a nagy kihívásra: Csontos Lídia, magyar – történelem, Kálmán Enikő, biológia – kémia, Nemes Mária, magyar – történelem és Wetterhán Béláné matematika – fizika szakosok. Az első osztály osztályfőnöke Kálmán Enikő lett, és a következő osztályokért sorrendbe, Csontos Lídia, Oskó Judit, Wetterhán Béláné vállalta a felelősséget. Napjainkban több kolléga is csatlakozott ehhez a programhoz és osztályfőnökséget vagy helyettességet vállal. A Montessori – jellegű tanításban nagy szerep jut az osztályfőnök helyetteseknek is, első helyetteseink: Nemes Maria Schriffert Márta, Földes Annamária, Rainer Máté. De természetesen a felső tagozaton minden mindennel összefügg, így minden kolléga részt vállal ebben a munkában is.    Pedagógusaink szakmai továbbképzése évek óta folyik, Montessori pedagógus diplomával és szakvizsgával már kilencen rendelkeznek. Az alsó tagozaton működik Montessori Munkaközösség, melynek tagjai: Bánkutiné Benedek Erika, Bónáné Puskás Katalin, Dabis Erika, Gomoczné Szabó Teréz, Jávor Júlia, Kovács Éva, Matyék Ibolya, Patakiné Koscsó Erzsébet, Süki Alíz,  Szoboszlai Kinga, Vigh Andrea.  

Felső tagozaton másképpen tematizáltak a munkaközösségek. A felső tagozaton tanító kollégák szinte mindegyike foglalkozik a Montessori osztályokba járó gyerekekkel.       Iskolánk Montessori pedagógusai aktívan részt vesznek a Magyországi Montessori Egyesület munkájában pl. előadások tartása, hospitálási lehetőségek, egyben alapító tagjai, létrehozói az Egyesület iskolai tagozatának, mind tanítói, mind pedig tanári vonalon. A Montessori-jellegű osztályokban folyó munkába rendszeresen betekintenek az Eörvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának hallgatói, a posztgraduális képzésben résztvevő kollégák. Látogatóink között tisztelhettük B. Méhes Verát, a Magyarországi Montessori Egyesület tiszteletbeli elnökét, Dr. Kurucz Rózsát a Pécsi Tudományegyetemről, a Testnevelési Egyetem, a Szarvasi Pedagógiai Főiskolai Kar hallgatóit, Molnár Gabriellát, a Nők Lapja főszerkesztőjét, Hubaj Emesét, a Nők Lapja újságíróját. Iskolánk Montessori tagozatáról több cikk is megjelent pl. a Várnegyed c. újságban, a Nők Lapjában, a módszer alkalmazását bemutatta a Fogadóóra c. tévéműsor is.

 

A felső tagozat:

 

Csoportokba rendezett padok

Tantárgyi szekrények, melyeken az eszközök találhatók, és az önellenőrzési lehetőséget biztosítják

szabadidő sarok

Személyes felszerelés elhelyezésére alkalmas polcok (dobozok, dossziék, tisztasági felszerelések…)

számítógép – Internettel

Dekoráció – a gyerekek munkájával a gyerekek munkáiból

 

A tanulási folyamat

 

Alsó tagozatban a tanulási idő nem 45 perces órákat jelent, hanem ún. tanulási blokkot, amit általában a délelőtti órákban tartunk –melyet meghatároz a gyermek életkora, állapota, a tananyag –, mely 20 perctől 80 percig is tarthat.A tanulási folyamatot nem a frontális munka jellemzi, mint a hagyományos osztályokban, hanem előtérbe kerül az önállóan végzett munka, az egyéni ismeretelsajátítás és feldolgozás, gyakorlás, melynek időhatárait általában nem szabjuk meg.A tanulási folyamat részei:közös munka/egyéni feladatmegoldás előkészítésekötelezően elvégzendő feladat/okajánlott feladat/ok (eszköz, feladatlap)szabadon választott feladat

Ha a gyermek nem készül el a kötelező feladatával, annak pótlásával az iskolában töltött idejében, ill. meghatározott időre, ezt az elmaradást otthon, hétvégén pótolhatja.A tanulási blokkok között pihenésre is van mód, ilyenkor levegőzést, rajzolást, beszélgetést valamilyen teremben végezhető tevékenységet javasolunk.

Ha a gyermek a tanulási blokk idején elfárad, pihenhet, felfrissülhet, s utána folytathatja a munkát.

 

Felső tagozat5-6. osztály

 

A felsős négy évet egységes egészként kezeljük.A tananyagot az egyéni, ill. az osztály igényeihez igazítjuk, 8. osztály félévére a felvételire teljesítjük a tantárgyi követelményeket.A kettő tanítónőt 10 váltja fel. A tananyag-feldolgozás tantárgy specifikus - a szaktárgy által megkívánt óravezetés - 45 perces órák

Közös jellemzők: a hangsúly az önálló munkán és a személyre szabott feladatokon van. A tanulási tanítási módszerek között szerepel még a páros munka és a kooperatív tanulás.Az önellenőrzés feladata nagyon fontos.

Erdei iskola szervezése kiemelt szerepet kap: a Montessori szemlélet része a közvetlen tapasztalás, a holisztikus szemlélet, mely ezek között a keretek között kiteljesedhet.

A közösségépítésnek is nagy szerep jut ebben a programban. Egy témakörön belül az egyéni haladást figyelembe vesszük. A feladatok teljesítésének határideje vagy egyéni megállapodás, vagy a témakör vége.

 

7-8. osztály

 

Bővülő lehetőségek: tanfolyamok, szakkörök, sportolás, választható tantárgyak idegen nyelv/egészséges élet tantárgy. Az önálló munka mellett hangsúlyosabb szerepet kapnak a kooperatív tanulási technikák is, és a frontális óravezetéshez is hozzá kell szokniuk. Egyre fontosabb az önálló, összefüggő megszólalás az osztály előtt. Év végén vizsgahelyzetet teremtünk, mely a gyerekeket a felvételire készíti fel.

Időhatárok

Szigorúbb, rövidebb határidők.

 

A jelen

A kimenő Montessori osztályaink beiskolázására nagyon büszkék vagyunk. Budapest vezető gimnáziumában folytatják tanulmányaikat.

A Montessori-jelleg

 

A klasszikus Montessori óvodák és iskolák többsége alapítványi rendszerben működik, külföldön ez az egyik legdrágább iskolatípus. Mivel iskolánk nem alapítványi rendszerben működik, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a fenntartónk és az iskola működtetője a Budavári Önkormányzat, a Montessori-jellegű osztályok tanulói számára sincs sem tandíj, sem kötelező anyagi hozzájárulás. Így ez a képzési forma egyedülálló, mivel sem Budapesten, sem Magyarországon nem találunk olyan iskolát, amelyben a Montessori oktatási rendszerhez sem kellene a szülőknek anyagilag hozzájárulniuk.

Nemcsak eredeti Montessori eszközöket használunk, mivel ezek speciális felépítésű tananyagot feltételeznek – mi pedig a NAT szerint tanítunk –, hanem magunk fejlesztünk ki, készítünk és dolgozunk a Magyarországon elsajátítandó tananyaghoz adaptálható eszközökkel.

A Montessori alapelvek megvalósítása

Napirend

Alsó tagozaton a gyerekek napirendjét reggel 8 órától 16 óráig alakítjuk ki és általában rögzítjük a táblán. Pl.:

beszélgető kör
reggeli
munkálkodás/tanulási blokkok (magyar nyelv- és irodalom, matematika, környezetismeret, művészet, testnevelés/úszás)
közben pihenés, levegőzés
ebéd, tisztálkodás, mesehallgatás, „csendeskedés”
levegőzés
önálló munka/”eszközölés”
uzsonna mesehallgatás, rendrakás

Felsős Montessori

5. 6. évfolyamon

A napirend illeszkedik az alsó 4 osztályban megszokottakhoz.
Az osztályfőnök és helyettes szervezi, ők felelősek a gyerekek neveléséért, gondjaik, problémáik segítéséért.
Délelőtt órarend szerinti tanulás – 45 perces órákban.
Szünetek
Délután önálló munkálkodás, önálló tanulás– 15 óráig.

Az iskola délutáni foglalkozásain igénye szerint részt vehet.
Péntekenként délután iskolai vagy iskolán kívüli foglalkozások, programok.

 

7. 8. évfolyamon

Átmenetet jelent a hagyományos középiskolába való felkészüléshez.
Már nincsen önálló tanulási idő délután.
Ha szükségesnek látja tanítás után, használja az eszközöket, a könyvtárat.

Az iskola délutáni foglalkozásain igénye szerint részt vehet.
Heti 1 alkalommal Alkotó foglalkozás van, a gyermekek a maguk érdeklődésének megfelelően, féléves önálló projekt munkában vesznek részt, melyet félévkor/év végén a szülők és tanáraik előtt bemutatnak.

Felelősi rendszer

Mivel Maria Montessori vezette be elsőként az óvodákban az önkiszolgálást és a napos rendszert, az alsó tagozatban nagy figyelmet fordítunk a felelősi rendszer kialakítására. Minden gyermeknek van az osztályban elvégzendő feladata („terítős”, táblafelelős, …), melyek hetente/kéthetente változnak. A gyerekek felelősi munkáját szóban, ill. félévente írásban – a szöveges értékelés során – értékeljük. A felelősi rendszert tovább viszi a felső tagozat is.

Előkészített környezet

Az alsó tagozatban, a Montessori-jellegű osztályokban a terem berendezése nagyban eltér a hagyományos osztályokétól: az asztalok és székek (nem padok, padsorok) könnyen mozgathatók, átrendezhetők, a nyitott polcrendszeren állandó helyen sorakoznak az önálló munkára és önellenőrzésre alkalmas, egyéni ismeretelsajátításra ösztönző, a gyerekek kíváncsiságát kielégítő, esztétikus eszközök.
A gyerekek kisméretű szőnyegekre is telepedhetnek munkálkodásuk során.
A Montessori-jellegű osztályokban fontos szerepe van a kis csengőnek/harangnak, amivel a pedagógus figyelmet kér, s utána ad információt.
A gyerekek ebben az előkészített környezetben szabadon mozoghatnak, tevékenykedhetnek, úgy, hogy ne zavarják társaikat.